Att påverka i Europa

Medborgare i Europeiska unionen kan påverka gemensamma europeiska frågor på samma sätt som finska medborgare har möjlighet att påverka finländska frågor.

Europeiska unionens 28 medlemsstater har gett unionen vissa uppdrag och samtidigt överfört befogenhet till unionen. Med stöd av denna befogenhet fattar EU-organen också beslut i de frågor som anges i EU:s grundfördrag. De beslut som fattas i EU påverkar medlemsstaterna direkt, och besluten behöver i regel inte godkännas särskilt av ländernas egna parlament.

Det finns fyra viktiga beslutsorgan: Europeiska rådet, alltså i praktiken EU:s toppmöte, Europeiska unionens råd, alltså ministerrådet, som representerar medlemsstaterna, Europaparlamentet, som representerar medborgarna, och Europeiska kommissionen, som har till uppgift att företräda unionen och driva EU:s intressen.

Den lilla människan kan påverka i det stora Europa

Europaparlamentet har en webbportal för framställningar. Via den ska medborgarna kunna kommunicera med parlamentet och utöva sin rätt att göra framställningar, alltså vädja till parlamentet. Rätten att göra framställningar till parlamentet är en grundläggande rättighet för alla unionens medborgare och invånare, och denna rättighet har fastställts i EU:s grundfördrag och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Med hjälp av framställningarna kan parlamentet kontrollera hur unionslagstiftningen genomförs i praktiken och hur väl unionens institutioner lyssnar på medborgarnas synpunkter.

Unionsmedborgarna kan också lämna in europeiska medborgarinitiativ. Initiativet behandlas av kommissionen om åtminstone en miljon människor från minst en fjärdedel av medlemsstaterna står bakom det. Ett medborgarinitiativ kan startas av en medborgarkommitté som består av minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika medlemsstater. Kommittén får sedan samla in underskrifter under ett års tid.

Varje medborgare kan också be att få mer information om Europaparlamentets verksamhet och kontrollera vad andra européer har velat veta om parlamentet via länken Fråga EP. Dessutom kan du som unionsmedborgare göra din röst hörd via webbplatsen Din röst i Europa. Där kan du delta i många av samråden och ge annan respons på EU:s verksamhet i beslutsprocessens olika skeden.