Medborgarverksamhet

Medborgarverksamhet kan omfatta såväl frivilligarbete och aktivism som att värna de svagas rättigheter. Medborgarnas egen fria verksamhet har gett det finländska samhället mycket gott.

Medborgarverksamheten förknippas ofta med frivilligorganisationer. Deras verksamhet tryggas i Finland av mötes- och föreningsfriheten. Folkrörelserna, frivilligorganisationerna och partierna samlar ihop människor för att påverka tillsammans. Att starta eller vara verksam i en folkrörelse eller en frivilligorganisation är politiskt deltagande. En grupps röst hörs i regel bättre än den enskilda individens, vilket betyder att det finns en beställning på olika medborgargrupper.

Frivilligorganisationer och folkrörelser fungerar ofta som påtryckningsgrupper. Det betyder alltså att medborgarna använder sin makt för att få beslutsfattarna att fatta sådana beslut som medborgarna upplever vara rättvisa. I dessa fall deltar en fritt organiserad medborgargrupp direkt i samhällsdebatten och i det offentliga beslutsfattandet.

En påtryckningsgrupp kan vara till exempel en aktiv föräldragrupp som vill påverka de kommunala skolornas framtid. På samma sätt kan en demonstration kring någon viss fråga fungera som en påtryckningsgrupp.

Finländare deltar aktivt i medborgarverksamhet

I Finland är antalet föreningar väldigt stort i förhållande till folkmängden. I föreningsregistret finns cirka 120 000 föreningar varav ca 70 000 är verksamma. Kända frivilligorganisationer som är verksamma även i Finland är t.ex. Greenpeace, Unicef, Seta och Amnesty.

Till ett levande civilt samhälle hör också att man hittar på nya sätt och former för det politiska deltagandet, t.ex. gatudemonstrationer eller sambatåg. Den mest aktiva medborgarverksamheten på gräsrotsnivå har överförts från partierna till frivilligorganisationer eller olika icke-formella nätverk mellan människor.

Medborgaraktivism hör till demokrati. Möjligheten till att delta i protester och även civil olydnad hör också till demokrati. Man kan protestera t.ex. genom att strejka. Protesterna och annan medborgaraktivism måste dock alltid genomföras utan att bryta mot samhällets gällande lagar.