Öppen förvaltning

Myndigheterna är såväl enligt grundlagen som enligt flera andra författningar skyldiga att handla öppet. Den offentliga förvaltningen ska också höra medborgarnas åsikter i frågor som berör dem. Enskilda människor ska enligt lag ges möjlighet att bevaka sina rättigheter och intressen samt att påverka beslut som gäller dem själva.

Utgångspunkten för statsrådets demokratipolitik är en öppen och interaktiv förvaltning som främjar möjligheterna för medborgarinflytande. Den grundläggande idén bakom demokratipolitiken är att man genom att höra medborgarna och skapa en äkta växelverkan mellan medborgarna och förvaltningen kan förbättra beredningens kvalitet. Det är också lättare att genomföra besluten om intressentgrupperna har fått delta i beredningen och är medvetna om kommande beslut.

Öppenhet och möjligheten att delta i beslutsfattandet ökar medborgarnas förtroende för myndigheternas verksamhet. Förtroendet bygger på en känsla av öppen och rättvis förvaltning, där var och en har möjlighet att delta i beredningen och beslutsfattandet.

Från hörande till växelverkan

Syftet med hörande är att samla in de viktigaste intressentgruppernas synpunkter, uppgifter och erfarenheter i fråga om ärendet som håller på att beredas. Med intressentgrupper avses till exempel myndigheter, sakkunniga, organisationer och företag.

Avsikten är att man i växelverkan med dem som deltar i hörandet kan förädla den information som produceras i processen. Hörandet ökar den ömsesidiga förståelsen för de olika aspekterna av ärendet, och gör det lättare för de olika parterna att acceptera besluten som fattas.

För att öka förvaltningen öppenhet borde man övergå från hörande till ett mer interaktivt beredningssätt. Också verktygen och metoderna som används för hörande borde förnyas.