osallistujia tulevaisuuden kyselytunnilla
15.1.2018

Medborgardebatter är en viktig del av demokratin

Finland 100-jubileumsårets nyckelbudskap var ”Finland är ett bra land. Låt oss fira det hundraåriga Finland tillsammans.” Som kulmen på jubileumsåret ville man på ett synligt sätt fira den finländska värdegemenskapen och fungerande demokratin, och i enlighet med temat tillsammans ville man för medborgarna skapa en möjlighet att delta i Finland 100-jubileumsåret. Projektet Diskussioner om den finska demokratins framtid var en förlängning av jubileumsårets demokrativeckor i mars och den aktiva debatten om demokrati som de inledde.

Huvudmålet med projektet var att som en del av jubileumsåret framhäva betydelsen av en dialogbaserad diskussion som en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati. I och med projektet ökade de centrala aktörernas förståelse och kunskaper i fråga om hur medborgardebatter kan utnyttjas på lokalt, regionalt och nationellt plan. Justitieministeriet och Sitra fortsätter ibruktagandet av de modeller som utvecklats inom projektet och kartlägger möjligheterna att använda dem i samband med regionreformen och på statsrådsnivå.

Inom projektet genomfördes en informationskampanj som bestod av en bloggserie, en pamflett och en kampanj för unga i sociala medier. Sex lokala demokratievenemang ordnades på olika håll i Finland och en öppen webbdiskussion fördes på Helsingin Sanomats webbplats. Dessa bildade tillsammans Finland 100 år-diskussionsserien. Projektet kulminerade i Framtidens frågetimme i Lilla parlamentet den 27 november 2017.

Inom projektet skapades pamfletten Det bubblar under demokratins yta. Möjligheter till dialog i det finländska digisamhället, handlednings-/stödmaterial till beslutsfattarna och myndigheterna för att utnyttjas i det lokala, regionala och statliga beslutsfattandet, första versionen av konceptet för en konstruktiv samhällelig debatt samt kommunikationsmaterial (bl.a. en bloggserie och en Youtube-sketch). Konceptet och stödmaterialet uppdateras under 2018.

Projektet samordnades av justitieministeriet. Projektpartnerna var Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, sekretariatet för Finland 100 vid statsrådets kansli och finansministeriet. Projektets slutrapport och det material som anknyter sig till rapporten finns på statsrådets tjänst för projektinformation.